8. INTERNATIONAL KYOSHO MASTERS 2014
20140330 16584420140330 17012220140330 16492420140330 173204
Praha 30.3.2014
20140401 172152
Oslavy v DDM